Định hướng phát triển hệ thống đô thị tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
PDF | Download: 22

Từ khóa

Hệ thống đô thị
Quy hoạch đô thị
Tỉnh Tuyên Quang Urban system
Urban planning
Tuyen Quang province

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, X. M., Nguyễn, T. C., & Hà, V. H. (2023). Định hướng phát triển hệ thống đô thị tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (55), 34–41. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.55.673

Tóm tắt

Đô thị hoá và phát triển đô thị là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa và công tác lập quy hoạch đô thị thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Do đó, trong thời gian tới quy hoạch đô thị cần phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn và tạo ra nguồn lực cho phát triển; cần phải đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị; cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách pháp luật có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị. Bài báo này đi sâu phân tích thực trạng và đề xuất định hướng phát triển hệ thống đô thị tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phương pháp tiếp cận tại nghiên cứu này là tổng thể, đa ngành, đa lĩnh vực, từ trên xuống, từ dưới lên và theo hướng bền vững nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2050 tỷ lệ đô thị hóa tại Tuyên Quang đạt trên 50%.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.55.673
PDF | Download: 22

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.