Quay trở lại chi tiết bài báo Áp dụng chính quy hóa để giải hệ phương trình chuẩn trong bài toán thế trọng trường trái đất
Tải xuống