Áp dụng chính quy hóa để giải hệ phương trình chuẩn trong bài toán thế trọng trường trái đất
PDF | Download: 56

Từ khóa

chính quy hóa
giả định yếu
thế trọng trường trái đất regularization
ill-conditioned
geopotential

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lương, B. B. (2023). Áp dụng chính quy hóa để giải hệ phương trình chuẩn trong bài toán thế trọng trường trái đất. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (58), 1–9. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.58.703

Tóm tắt

Chính quy hóa, một cách để ổn định nghiệm của hệ phương trình chuẩn, là một vấn đề quan trọng khi giải quyết các hệ thống giả định yếu vốn thường xảy ra trong tính toán trắc địa. Trong bài báo này, một số giải pháp chính quy hóa như GBE, L-curve, Quasi-solution, Discrepancy Principle, GCV, và Quasi-optimality sẽ được giới thiệu và khảo sát trong bối cảnh bài toán xử lý dữ liệu thế trọng trường trái đất. Kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu quả của chính quy hóa, khi giảm thiểu sai số đầu ra từ 1.55 m (trường hợp không áp dụng chính quy hóa) xuống còn 0.05 m, tương đương với mức sai số đầu vào.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.58.703
PDF | Download: 56

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.