Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi sử dụng đất tới môi trường khu vực Cẩm Phả - Hạ Long.
PDF | Download: 159

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Bùi, T. T. Đào. (2011). Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi sử dụng đất tới môi trường khu vực Cẩm Phả - Hạ Long . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (7), 55–60. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.445

Tóm tắt

không có
https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.445
PDF | Download: 159

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.