Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Số 54 (2022)

Nghiên cứu

Hạ tầng công nghệ trong thành lập bản đồ thời gian thực
Đặng Hùng Võ, Trịnh Anh Cơ, Nguyễn Phi Sơn, Nguyễn Thanh Thủy
10.54491/jgac.2022.54.660
PDF | Download: 28 | View: 19 | Pages: 1-9
So sánh độ chính xác định vị điểm khi dùng sản phẩm vệ tinh của CNES và CODE
Nguyễn Ngọc Lâu
10.54491/jgac.2022.54.661
PDF | Download: 12 | View: 13 | Pages: 10-16
Xem tất cả các số