Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Số 51 (2022)

Nghiên cứu

Thành lập bản đồ theo thời gian thực
Đặng Hùng Võ, Trịnh Anh Cơ, Nguyễn Phi Sơn
10.54491/jgac.2022.51.559
PDF | Download: 18 | View: 24 | Pages: 1-9
Ứng dụng các thuật toán căn bậc hai vào tính toán bình sai truy hồi lưới trắc địa
Nguyễn Ngọc Lâu, Nguyễn Thị Thanh Hương
10.54491/jgac.2022.51.560
PDF | Download: 7 | View: 14 | Pages: 10-20
Xem tất cả các số