Thông báo

Thông báo

Thông báo thường được dùng để đăng các thông tin cho người đọc như tin tức và sự kiện. Thông báo đã đăng sẽ xuất hiện trên trang thông báo.