Ban biên tập

Ban biên tập

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh

Hội đồng

1

TS. Nguyễn Phi Sơn

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Phó Chủ tịch

3

PGS.TS. Phạm Minh Hải

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Ủy viên

4

GS.TSKH. Hoàng Ngọc Hà

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

5

GS.TS. Võ Chí Mỹ

Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

Ủy viên

6

PGS.TS. Nguyễn Đình Dương

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ủy viên

7

PGS.TS. Trần Quốc Bình

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

8

PGS.TS. Nhữ Thị Xuân

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

9

PGS.TS. Đào Đình Châm

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ủy viên

10

PGS.TS. Trịnh Lê Hùng

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Ủy viên

11

PGS.TS. Nguyễn Văn Sáng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ủy viên

12

TS. Bùi Trọng Tuyên

Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ủy viên

13

TS. Chu Hải Tùng

Cục Viễn thám Quốc gia

Ủy viên

14

TS. Lê Anh Dũng

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Ủy viên

15

TS. Đào Ngọc Long

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Ủy viên

16

TS. Đồng Thị Bích Phương

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Ủy viên

17

TS. Nguyễn Đình Bồng

Hội Khoa học Đất Việt Nam

Ủy viên

18

TS. Nguyễn Đình Thành

Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

Ủy viên

19

TS. Nguyễn Đại Trung

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Ủy viên

20

TS. Nguyễn Huy Thông

Trường Đại học Southern Queensland, Australia

Ủy viên

21

TS. Lại Văn Thủy

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Ủy viên

22

TS. Đỗ Thị Hoài

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Ủy viên

23

TS. Nguyễn Thanh Thủy

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Ủy viên

Thư ký