Nghiên cứu xây dựng bản đồ chuyên đề thống kê kinh tế xã hội trực tiếp trên môi trường internet
PDF | Download: 36

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. K., & Lê, M. V. (2011). Nghiên cứu xây dựng bản đồ chuyên đề thống kê kinh tế xã hội trực tiếp trên môi trường internet. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (10), 52–60. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.10.474

Tóm tắt

Hiện nay, cơ sở dữ liệu thống kê ở nước ta rất đồ sộ và đã được tin học hóa trong quản lý, tổ chức. Tuy nhiên, các số liệu này chỉ được trình bày, công bố qua dạng bảng số liệu truyền thống. Nghiên cứu nhắm đến việc nâng cao giá trị và hiệu quả sử dụng của dữ liệu thống kê bằng việc thể hiện qua bản đồ và phổ biến rộng rãi dữ liệu này, cụ thể là nghiên cứu xây dựng trang Web Mapping cho phép người sử dụng tương tác để có thể tự tạo ra các bản đồ hiển thị các số liệu thống kê theo không gian một cách trực quan thông qua các phương pháp thể hiện nội dung bản đồ thích hợp. ứng dụng Web Mapping được xây dựng là sự tích hợp của Web Browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome...), Apache Tomcat, UMN Mapserver, MapFish Client, MapFish Server, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL/PostGIS. Với ứng dụng này, người sử dụng có thể chọn chỉ tiêu thống kê quan tâm, sau đó chọn phương pháp thể hiện và các thông số đi kèm như: phương pháp chia nhóm, số nhóm, màu sắc để tạo ra bản đồ kết quả ngay trên môi trường world wide web
https://doi.org/10.54491/jgac.2011.10.474
PDF | Download: 36

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.