Cơ cấu đất đai và chuyển dịch cơ cấu đất đai trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
PDF | Download: 23

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, L. H. (2011). Cơ cấu đất đai và chuyển dịch cơ cấu đất đai trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (10), 61–66. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.10.475

Tóm tắt

https://doi.org/10.54491/jgac.2011.10.475
PDF | Download: 23

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.