Đề xuất quy hoạch vùng trồng nho đến năm 2030 ở tỉnh Bình Thuận trên cơ sở tích hợp GIS và AHP
PDF | Download: 59

Từ khóa

GIS
AHP
bản đồ đánh giá thích nghi sinh thái cho cây nho
qui hoạch vùng trồng nho
tỉnh Bình Thuận.

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Bùi, T. T. H. (2015). Đề xuất quy hoạch vùng trồng nho đến năm 2030 ở tỉnh Bình Thuận trên cơ sở tích hợp GIS và AHP. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (23), 35–39. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.23.134

Tóm tắt

Cây nho, khá thích ứng với hạn hán và hoang mạc hóa, sẽ là cây trồng chiến lược trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Bình Thuận nên qui hoạch vùng trồng nho trên cơ sở đánh giá thích nghi sinh thái và qui hoạch sử dụng đất của địa phương là một hướng tiếp cận có cơ sở khoa học và thực tiễn. Tích hợp GIS và AHP là phương pháp được lựa chọn để xây dựng bản đồ đánh giá thích nghi sinh thái cho cây nho, dựa vào bản đồ này để xây dựng bản đồ qui hoạch vùng trồng nho đến năm 2030 của tỉnh Bình Thuận. Bài báo giới thiệu phương pháp nghiên cứu tích hợp GIS và AHP để xây dựng bản đồ qui hoạch vùng trồng nho tỉnh Bình Thuận.
https://doi.org/10.54491/jgac.2015.23.134
PDF | Download: 59

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.