Khảo sát sự biến động độ cao mặt biển trên phạm vi cục bộ ở Việt Nam
PDF | Download: 42

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hoàng, N. Q. (2017). Khảo sát sự biến động độ cao mặt biển trên phạm vi cục bộ ở Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (31), 11–16. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.205

Tóm tắt

Từ những kết quả khảo sát và bằng phương pháp tính toán phân tích xu thế biến động mực nước biển nhiều năm, chúng tôi đã thấy rằng: tốc độ nước biển dâng tại các trạm Hải văn ở Việt Nam dao động 1,2 – 4,2 mm/năm tính theo số liệu mực nước trung bình nhiều năm. Các số liệu này cho thấy sự phù hợp chung với số liệu quan trắc của vệ tinh đo cao bề mặt biển của Dự án trắc đạc GEO2TECHDI-SONG của Thái Lan – EU.Tuy mới chỉ là bước đầu khi dựa vào số liệu quan trắc mực nước với các chuỗi số liệu có độ dài khác nhau và chưa đủ dài nhưng hy vọng các kết quả tính toán đó có thể đóng góp phần nào vào kết luận chung về tốc độ nước biển dâng phía bờ Việt Nam là khá cao và đang có xu thế gia tăng ở giai đoạn 10 năm gần đây.
https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.205
PDF | Download: 42

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.