Thực trạng dự báo nhu cầu sử dụng đất và ứng dụng công nghệ trong dự báo nhu cầu sử dụng đất
PDF | Download: 601

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, T. M. H., Đào, T. H. T., Vũ, T. H., & Nguyễn, V. H. (2018). Thực trạng dự báo nhu cầu sử dụng đất và ứng dụng công nghệ trong dự báo nhu cầu sử dụng đất. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (38), 42–48. https://doi.org/10.54491/jgac.2018.38.284

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu thực trạng dự báo nhu cầu sử dụng đất và khả năng ứng dụng công nghệ trong dự báo nhu cầu sử dụng đất từ đó đề xuất một số vấn đề cần đổi mới góp phần nâng cao chất lượng dự báo, nâng cao tính định hướng, tính dự báo của quy hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi của phương án quy hoạch.
https://doi.org/10.54491/jgac.2018.38.284
PDF | Download: 601

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.