Các phương pháp quan trắc trượt lở đất
PDF | Download: 113

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, T. H. (2019). Các phương pháp quan trắc trượt lở đất. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (42), 51–57. https://doi.org/10.54491/jgac.2019.42.358

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu về các phương pháp quan trắc trượt lở đất đang được ứng dụng trên thế giới. Trượt lở đất là một dạng tai biến vừa có tính chất tiềm ẩn vừa có tính chất hiểm họa,nó gây ra nhiều thiệt hại lớn và gây nguy hiểm đến tính mạng cũng như cuộc sống sinh hoạt của người dân. Vì vậy quan trắc trượt lở đất là rất cần thiết nhằm sớm phát hiện các chuyển vị và biến dạng. Trong bài báo tác giả giới thiệu một số các thiết bị đo đạc và cách thức quan trắc chuyển vị độ dốc nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu có thể áp dụng đối với địa hình phức tạp ở Việt Nam.
https://doi.org/10.54491/jgac.2019.42.358
PDF | Download: 113

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.