Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải siêu cao để hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000
PDF | Download: 148

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, Đông H. (2011). Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải siêu cao để hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000 . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (7), 35–39. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.442

Tóm tắt

không có
https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.442
PDF | Download: 148

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.