Nghiên cứu ứng dụng số liệu trọng lực đo trực tiếp và từ đo cao vệ tinh để hợp nhất kết nối hệ thống đứt gãy trên đất liền và biển khu vực đới bờ Đông Bắc Việt Nam
PDF | Download: 52

Từ khóa

Trọng lực vệ tinh
trọng lực đo trực tiếp
đới bờ Đông bắc Việt Nam
phương pháp Collocation Satellite-derived gravity
Direct measured gravity
Vietnam Northeastern coastal zone
Least square Collocation method

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. D., Trần, T. D., Trần, T. L., Nguyễn , P. N., Trần, H. T., & Đào, T. L. (2022). Nghiên cứu ứng dụng số liệu trọng lực đo trực tiếp và từ đo cao vệ tinh để hợp nhất kết nối hệ thống đứt gãy trên đất liền và biển khu vực đới bờ Đông Bắc Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (52), 9–17. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.52.591

Tóm tắt

Trên khu vực đới bờ, nói chung, khảo sát đo đạc trọng lực trực tiếp vẫn ở mức độ thưa thớt, chưa đồng đều, thậm chí nhiều khu vực không thể thực hiện được do địa hình chuyển tiếp phức tạp. Số liệu dị thường trọng lực vệ tinh có độ chính xác chưa cao so với số liệu đo trực tiếp, đặc biệt là ở các khu vực ven biển, khu vực các đảo, quần đảo hoặc ở những khu vực có nhiều bãi ngầm. Do đó, dị thường trọng lực vệ tinh cần phải có sự hiệu chỉnh theo số liệu đo trực tiếp nhằm nâng cao tính đồng nhất và độ chính xác. Trong nghiên cứu này, phương pháp bình phương tối thiểu Collocation được áp dụng hiệu chỉnh kết nối số liệu trọng lực trên biển và đất liền dựa theo số liệu trọng lực đo trực tiếp và từ đo cao vệ tinh. Phương pháp góc nghiêng gradient ngang dị thường trọng lực được sử dụng để xác định vị trí cũng như là đặc điểm cấu trúc của hệ thống các đứt gãy trong khu vực. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy được tính thực tiễn, hữu ích của tích hợp dị thường trọng lực đo trực tiếp với trọng lực vệ tinh; Nó cũng thể hiện được tính hiệu quả minh giải tài liệu trọng lực xác định, hợp nhất kết nối hệ thống đứt gãy đất liền và biển khu vực đới bờ Đông Bắc Việt Nam. 

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.52.591
PDF | Download: 52

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.