Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường
PDF | Download: 9
PDF | Download: 0

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, Đình D. (2009). Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (1), 16–22. https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.619

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu một phương pháp mới trong việc xây dựng các bản đồ dựa trên bản đồ lớp phủ thành lập từ tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cơ bản 7009 06: Thử nghiệm áp dụng hệ thống tính toán lưới trong nghiên cứu tai biến thiên nhiên và môi trường Việt Nam. Số liệu đâu vào cơ bản là bản đồ lớp phủ được thành lập từ tư liệu MODIS đa thời gian do Trường tổng hợp Maryland, Hoa Kỳ cung cấp. Các số liệu khác như lượng mưa, mô hình số độ cao, nhiệt độ trung bình năm, xói mòn tiềm năng đã được tích hợp với bản đồ lớp phủ thông qua
các mô hình logic để tạo nên các bản đồ dẫn xuất. Bản đồ rừng đã được xây dựng bằng phương pháp số dựa trên các chỉ tiêu về sinh thái theo quan điểm của Thái Văn Trừng. Đây là bản đồ rừng đầu tiên được xây dựng bằng phương pháp này. Bản đồ này tuy không cung cấp thông tin về trữ lượng nhưng chứa đựng nhiều thông tin về môi trường rừng của Việt Nam. Với sự sử dụng bản đồ lớp phủ kết hợp với các kiến thức thực tế về độ che phủ tán lá của Việt Nam tác giả giới thiệu một công nghệ xây dựng bản đồ độ che phủ tán lá. Bản đồ độ che phủ tán lá và trường mật độ che phủ tán lá được sử dụng để xây dựng bản đồ
nhạy cảm xói mòn. Mô hình xác định nhạy cảm xói mòn dựa trên độ che phủ tán lá và xói mòn tiềm năng là một thử nghiệm cần có nhiều kiểm chứng thực địa hơn, tuy nhiên bản đồ này đã cho được một hiện trạng thực tế về các khu vực có nguy cơ xói mòn cao nhất dựa trên mật độ che phủ tán lá xác định từ bản đồ lớp phủ hàng năm.

https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.619
PDF | Download: 9
PDF | Download: 0

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.