Số 1 (2009)

Đo đạc - Bản đồ và các ngành liên quan

Vấn đề quyền sử dụng đất khu vực nông nghiệp, nông thôn - thực trạng và giải pháp
Đặng Thái Sơn
10.54491/jgac.2009.1.627
PDF | Download: 4 PDF | Download: 0 | View: 28 | Pages: 49-56

Trang địa danh

Phương cách chuẩn hoá địa danh Việt Nam
Trịnh Anh Cơ
10.54491/jgac.2009.1.628
PDF | Download: 4 PDF | Download: 0 | View: 28 | Pages: 57-59

Trang thông tin

Quan hệ hợp tác với Hàn Quốc
10.54491/jgac.2009.1.629
PDF | Download: 1 PDF | Download: 0 | View: 8 | Pages: 60