Một số thuật toán ứng dụng cho lập chương trình tính tiền công trả trực tiếp trong giá thành bản đồ xuất xưởng
PDF | Download: 3
PDF | Download: 0

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. V., & Dương, A. Q. (2009). Một số thuật toán ứng dụng cho lập chương trình tính tiền công trả trực tiếp trong giá thành bản đồ xuất xưởng. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (1), 33–36. https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.623

Tóm tắt

Bài báo để xuất một số thuật toán ứng dụng để lập chương trình tính chỉ phí trả trực tiếp trong giá thành bản đổ. Những thuật toán này chịu ảnh hưởng của thể loại bản đố, định mức lao động, mức độ khó khăn cho các công việc trong từng giai đoạn sản xuất bản đồ (Biên tập thành lập bản gốc, chuẩn bị in và in bản đổ...)

https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.623
PDF | Download: 3
PDF | Download: 0

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.