Vấn đề quyền sử dụng đất khu vực nông nghiệp, nông thôn - thực trạng và giải pháp
PDF | Download: 4
PDF | Download: 0

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đặng, T. S. (2009). Vấn đề quyền sử dụng đất khu vực nông nghiệp, nông thôn - thực trạng và giải pháp. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (1), 49–56. https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.627

Tóm tắt

Không có

https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.627
PDF | Download: 4
PDF | Download: 0

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.