Sự cần thiết và cơ sở khoa học xây dựng cơ sở dữ liệu nhạy cảm môi trường tổng hợp toàn quốc
PDF | Download: 33

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, D. K. (2015). Sự cần thiết và cơ sở khoa học xây dựng cơ sở dữ liệu nhạy cảm môi trường tổng hợp toàn quốc. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (23), 59–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.23.138

Tóm tắt

Tác động manh mẽ của thiên tai và biến đổi toàn cầu cùng những hệ lụy của quá trình phát triển kinh tế xã hội đã gây nên các hiểm họa môi trường đe dọa đời sống xã hội, tính mạng và tài sản của con người. Trong tình hình đó, nhu cầu thông tin về trạng thái môi trường là rất cần thiết để cung cấp cơ sở khoa học, hỗ trợ công tác quản lý về phòng tránh, ngăn ngừa và giảm thiểu tác động xấu của các hiểm họa môi trường. Để giải quyết những vấn đề đó, chỉ số nhạy cảm môi trường và chỉ số nhạy cảm môi trường tổng hợp là cơ sở để xây dựng hệ thống bản đồ nhạy cảm môi trường các tỷ lệ phù hợp với từng địa phương bằng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý GIS. Trong đó công nghệ viễn thám được áp dụng để xây dựng bộ bản đồ sinh thái ứng dụng từ tư liệu ảnh viễn thám. Công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) nhằm xây dựng các bộ bản đồ và cơ sở dữ liệu chuẩn về môi trường với sự tham gia của các chuyên gia môi trường, ap dụng phương pháp cây phân tích hệ thống AHP. Thành quả thu được là cơ sở dữ liệu nhạy cảm môi trường tổng hợp toàn quốc sẽ góp phần phục vụ công tác nhà nước về quản lý môi trường, giúp phòng tránh, ngăn ngừa và giảm thiểu tác động xấu của các hiểm họa môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội và môi trường theo hướng bền vững hơn trong tương lai.
https://doi.org/10.54491/jgac.2015.23.138
PDF | Download: 33

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.