Số 47 (2021)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Nghiên cứu quy trình công nghệ thành lập bản đồ thành phố 3D trên nền web
Mai Đình Sinh, Trịnh Lê Hùng, Vương Trọng Kha
10.54491/jgac.2021.47.236
PDF | Download: 160 | View: 174 | Pages: 26-32
Giám sát biến đổi độ cao mực nước bằng đo cao vệ tinh radar độ mở tổng hợp trên lưu vực sông Mê Kông
Nguyễn Hà Phú, Nguyễn Ngọc Nam, Nguyễn Trọng Trường Sơn
10.54491/jgac.2021.47.237
PDF | Download: 161 | View: 204 | Pages: 33-41
Đề xuất quy trình công nghệ xác định đối tượng xả thải ngầm bằng thiết bị georadar (GPR) RIS MF Hi-Mod #4
Nguyễn Văn Chức, Dương Văn Triển, Lường Thị Hạnh
10.54491/jgac.2021.47.238
PDF | Download: 87 | View: 65 | Pages: 42-47
Nghiên cứu phát hiện, đánh giá nhanh biến động bề mặt phục vụ cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000
Phạm Thị Hồng Lê, Phạm Ngọc Phát, Trần Quang Minh, Phạm Ngọc Minh Anh
10.54491/jgac.2021.47.239
PDF | Download: 65 | View: 85 | Pages: 48-53
Điều tra đánh giá nhu cầu người dùng trong xây dựng quy trình về chia sẻ dữ liệu, sản phẩm đo đạc bản đồ
Đồng Thị Bích Phương
10.54491/jgac.2021.47.240
PDF | Download: 100 | View: 85 | Pages: 54-58
Sử dụng ảnh vệ tinh landsat 8 để tính toán một số thông số môi trường khu vực tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2013 - 2015 - 2017
Vũ Dương Thụy, Nguyễn Trường Sơn
10.54491/jgac.2021.47.241
PDF | Download: 408 | View: 236 | Pages: 59-64