Khảo sát khả năng ứng dụng một số phương pháp định vị GPS trong việc thành lập bản đồ địa hình đáy biển ven bờ ở Việt Nam
PDF | Download: 59

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, V. Q. (2015). Khảo sát khả năng ứng dụng một số phương pháp định vị GPS trong việc thành lập bản đồ địa hình đáy biển ven bờ ở Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (24), 24–29. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.24.142

Tóm tắt

Bài báo trình bày khả năng ứng dụng một số phương pháp định vị GPS trên biển trong việc thành lập Bản đồ địa hình (BĐĐH) đáy biển ven bờ tỷ lệ lớn ở Việt Nam hiện nay như khu vực cửa sông, luồng tàu vào cảng, khu vực cần khảo sát đo vẽ BĐĐH đáy biển ven bờ. Các nghiên cứu về lý thuyết và số liệu đo thực nghiệm đã đánh giá được độ chính xác, ưu điểm, nhược điểm của từng phương pháp định vị từ đó đưa ra kết luận về khả năng ứng dụng của từng phương pháp khi áp dụng định vị trên biển.
https://doi.org/10.54491/jgac.2015.24.142
PDF | Download: 59

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.