Một số giải pháp bố trí dải bay khi thiết kế bay chụp ảnh địa hình để thành lập bản đồ tỷ lệ lớn
PDF | Download: 39

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trương, T. B. (2015). Một số giải pháp bố trí dải bay khi thiết kế bay chụp ảnh địa hình để thành lập bản đồ tỷ lệ lớn. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (24), 61–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.24.147

Tóm tắt

Bài báo đề xuất một số giải pháp bố trí dải bay khi thiết kế bay chụp ảnh địa hình trong điều kiện sử dụng máy chụp ảnh hàng không kỹ thuật số Vecxel Ultracam Xp W/a kết hợp với công nghệ định vị toàn cầu (GPS) và các hệ thống xác định quán tính (IMU), và một số kết quả thu được bước đầu trong điều kiện cụ thể ở nước ta.
https://doi.org/10.54491/jgac.2015.24.147
PDF | Download: 39

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.