Đánh giá ảnh hưởng của biến động sử dụng đất đến dòng chảy mặt vùng núi phía bắc Lào: Tích hợp công nghệ viễn thám, GIS và mô hình diễn toán dòng chảy mặt Curve number
PDF | Download: 49

Từ khóa

Biến động dử dụng đất
dòng chảy mặt
Curve number
viễn thám
GIS.

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. N., Nghiêm, V. T., Nguyễn, T. N., & Đỗ, T. P. T. (2015). Đánh giá ảnh hưởng của biến động sử dụng đất đến dòng chảy mặt vùng núi phía bắc Lào: Tích hợp công nghệ viễn thám, GIS và mô hình diễn toán dòng chảy mặt Curve number. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (25), 39–48. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.25.153

Tóm tắt

Mục đích của bài báo là đánh giá ảnh hưởng của biến động sử dụng đất đến dòng chảy mặt trong vòng 15 năm qua phuc vụ công tác giám sát tài nguyên nước mặt khu vực phía Bắc của Lào (gồm 4 tỉnh: Vientiane, Xaignabouli, Louanphabang và Oudomxay). Sử dụng ảnh viễn thám Landsat7 ETM+ (năm 2000 và 2013) cho phép xác định được biến động lớp phủ nói chung và lớp phủ rừng nói riêng. Chúng tôi sử dụng phần mềm ENVI để phân loại lớp phủ năm 2000 và 2010 để đánh giá biến động lớp phủ; và sử dụng mô hình SWAT với phương pháp đường cong số (Curve Number) để tính toán lưu lượng dòng chảy dưới các điều kiện lớp phủ khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự suy giảm đáng kể tổng lưu lượng dòng chảy trong giai đoạn 2000-2010, đặc biệt là trong thời kỳ mùa khô; tác động trực tiếpvà kéo dài thời gianhạn hán ở khu vực phía Bắc của Lào. Trên thực tế, sự suy giảm lưu lượng dòng chảy là do sự suy giảm diện tích rừng ở phía bắc Lào từ cuối những năm 1990 đến nay; nó có liên quan đến việc tăng sự bốc thoát hơi nước và giảm khả năng giữ nước của lớp đất bề mặt ở những khu vực bị mất lớp phủ rừng.
https://doi.org/10.54491/jgac.2015.25.153
PDF | Download: 49

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.