Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý từ dữ liệu ảnh thu nhận của thiết bị bay không người lái (UAV)
PDF | Download: 86

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, V. D. (2015). Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý từ dữ liệu ảnh thu nhận của thiết bị bay không người lái (UAV). Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (25), 55–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.25.155

Tóm tắt

Trên thế giới thiết bị bay không người lái (UAV) đã được sử dụng rất sớm vào công tác đo ảnh, dữ liệu ảnh của UAV được ứng dụng trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự như: giám sát biên giới, giám sát thiên tai, theo dõi sản xuất nông nghiệp, giám sát giao thông,..[9÷15]. Ở Việt Nam, dữ liệu ảnh của UAV cũng đã được nghiên cứu vào các ứng dụng lập bản đồ địa hình, địa chính và xây dựng bản đồ mô hình 3D [1÷6], nhưng với công tác xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) địa lý từ dữ liệu ảnh của thiết bị này thì mới đang được thử nghiệm. Bài viết này nhằm mô tả quá trình xây dựng một cơ sở dữ liệu địa lý từ dữ liệu hình ảnh của UAV và phân tích đánh giá kết quả thực nghiệm.
https://doi.org/10.54491/jgac.2015.25.155
PDF | Download: 86

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.