Số 9 (2011)

Đo đạc - Bản đồ và các ngành liên quan

Tích hợp công nghệ viễn thám và Gis trong hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn thiên tai ở Việt Nam
Phạm Thanh An, Đào Đình Bắc, Nhữ Thị Xuân
10.54491/jgac.2011.9.466
PDF | Download: 88 | View: 134 | Pages: 54-58