Đánh giá độ chính xác của mô hình quasigeoid quốc gia khởi đầu VIGAC2014 dựa trên cơ sở dữ liệu của 75 điểm độ cao hạng II
PDF | Download: 63

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lương, T. T. (2016). Đánh giá độ chính xác của mô hình quasigeoid quốc gia khởi đầu VIGAC2014 dựa trên cơ sở dữ liệu của 75 điểm độ cao hạng II. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (30), 17–28. https://doi.org/10.54491/jgac.2016.30.197

Tóm tắt

Bài báo khoa học này tiến hành đánh giá kiểm tra giá trị thế trọng trường W0 =62636847.291 m2.s-2 và giá trị độ cao H0 = 0.890 m của mặt quasigeoid cục bộ Hòn Dấu, mà bản chất là đánh giá độ chính xác của mô hình quasigeoid quốc gia khởi đầu VIGAC2014 dựa trên cơ sở dữ liệu của 75 điểm độ cao hạng II nhà nước. Các kết quả kiểm tra tiếp tục khẳng định sự tin cậy của các giá trị nêu trênlàm cơ sở khoa học để giải quyết các bài toán trắc địa vật lý hiện đại ở nước ta.
https://doi.org/10.54491/jgac.2016.30.197
PDF | Download: 63

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.