Xây dựng công cụ cải thiện độ chính xác của bản đồ địa chính cũ
PDF | Download: 1

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trương, S. H., Nguyễn, M. D., & Nguyễn, V. H. (2020). Xây dựng công cụ cải thiện độ chính xác của bản đồ địa chính cũ. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (44), 43–48. https://doi.org/10.54491/jgac.2020.44.302

Tóm tắt

Trong bài báo giới thiệu giải pháp nhằm cải thiện độ chính xác về không gian của bản đồ địa chính cũ, đã được đo vẽ thành lập trước những năm 2009 theo các quy phạm cũ. Từ việc phân tích các yếu tố tác động đến độ chính xác của bản đồ địa chính cũ so với yêu cầu hiện nay, để nhân thấy mức độ hạn chế theo từng khu vực đo vẽ trong mỗi đơn vị hành chính cấp xã/phường, từ đó đề ra thuật toán cải thiện, giải pháp nâng cao độ chính xác của từng khu vực đo vẽ và của xã/phường nói chung dựa trên các điểm khống chế song trùng, từ đó tạo cơ sở cho lập trình Modul phần mềm VPAI chạy trên nền MicroStation có chức cải thiện độ chính xác không gian. Dữ liệu được cải thiện sẽ đồng nhất hơn với dữ liệu địa chính được đo vẽ trong những năm gần đây, đảm bảo cho việc xây dựng CSDL đất đai. Bài báo là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của bản đồ địa chính cũ đáp ứng yêu cầu xây dựng CSDL đất đai trong giai đoạn hiện nay”.
https://doi.org/10.54491/jgac.2020.44.302
PDF | Download: 1

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.