Phân tích các thuật toán tính chuyển tọa độ phẳng sang tọa độ phẳng
PDF | Download: 39

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Dương, V. P., & Nguyễn, V. L. (2011). Phân tích các thuật toán tính chuyển tọa độ phẳng sang tọa độ phẳng. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (10), 24–29. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.10.470

Tóm tắt

Vấn đề tính chuyển tọa độ phẳng trong công tác trắc địa đang là công việc cần thiết trong điều kiện Việt Nam hiện nay. Các loại tư liệu bản đồ hiện có đang sử dụng hệ quy chiếu HN-72 không còn phù hợp với hệ quy chiếu VN-2000. Vì vậy, công việc đặt ra là tính chuyển tọa độ từ hệ quy chiếu HN-72 sang hệ quy chiếu mới VN-2000. Bài báo tổng hợp và phân tích một số công thức tính chuyển tọa độ phẳng sang tọa độ phẳng.
https://doi.org/10.54491/jgac.2011.10.470
PDF | Download: 39

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.