Số 39 (2019)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Ứng dụng ảnh viễn thám trong thành lập bản đồ đất nhiễm mặn: Thử nghiệm tại Uông Bí - Quảng Ninh
Nguyễn Phi Sơn, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thanh Thủy
10.54491/jgac.2019.39.346
PDF | Download: 285 | View: 247 | Pages: 28-33
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm gCadas để xây dựng hồ sơ địa chính và dữ liệu không gian địa chính tại Việt Nam
Dương Vân Phong, Phan Văn Sang, Phạm Thị Thanh
10.54491/jgac.2019.39.347
PDF | Download: 531 | View: 587 | Pages: 34-41
Ứng dụng phương pháp ROBUST bình sai và phân tích lưới không gian mặt đất GPS
Hoàng Ngọc Hà, Lưu Anh Tuấn
10.54491/jgac.2019.39.348
PDF | Download: 177 | View: 74 | Pages: 42-46
Nghiên cứu định lượng giá trị dịch vụ hệ sinh thái trong bối cảnh đô thị hóa tại khu vực thành phố Huế giai đoạn 1995-2018 trên cơ sở dữ liệu viễn thám và GIS
Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Ngọc Thạch, Lưu Thị Phương Mai, Bùi Quang Thành, Phạm Minh Tâm, Phạm Minh Hải
10.54491/jgac.2019.39.349
PDF | Download: 234 | View: 496 | Pages: 47-56
Thực hiện truy vấn không gian với WebGIS
Trần Trọng Đức
10.54491/jgac.2019.39.350
PDF | Download: 236 | View: 129 | Pages: 57-64