Xây dựng bản đồ điện tử phục vụ dẫn đường đường bộ
PDF | Download: 13

Từ khóa

Định vị
dẫn đường
bản đồ số
bản đồ điện tử
CSDL Positioning
navigation
digital map
electronic map
database

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Bùi, Y. T., Vũ, V. Đồng, & Nguyễn, V. Đông. (2022). Xây dựng bản đồ điện tử phục vụ dẫn đường đường bộ. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (50), 8–15. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.50.550

Tóm tắt

Nhu cầu về định vị dẫn đường ngày càng trở lên phổ thông và đôi khi là bắt buộc trong nhiều hoạt động kinh tế - xã hội hiện nay. Trong đó, bản đồ số (bản đồ điện tử) là thành phần không thể thiếu trong các giải pháp. Mặc dù trên thị trường có nhiều giải pháp song quá trình nghiên cứu vẫn tiếp tục do việc sử dụng các giải pháp này có hạn chế về dữ liệu bản đồ, về khả năng bảo mật dữ liệu và tính sẵn sàng. Nội dung bài báo trình bày vai trò của bản đồ trong dẫn đường, các vấn đề trong xây dựng bản đồ điện tử phục vụ dẫn đường đường bộ từ cơ sở dữ liệu (CSDL) bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, và các giải pháp kỹ thuật khắc phục sự khác biệt giữa CSDL bản đồ địa hình và bản đồ phục vụ dẫn đường. Việc xây dựng thành công dữ liệu bản đồ điện tử đồng bộ với các bộ phần mềm phục vụ định vị, dẫn đường và giám sát trực tuyến cho phép giải quyết bài toán phù hợp yêu cầu, tập quán sử dụng bản đồ và cơ sở dữ liệu hiện nay. Trên cơ sở đó, nâng cao khả năng tự chủ về công nghệ cho các ứng dụng khác.

https://doi.org/10.54491/jgac.2021.50.550
PDF | Download: 13

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.