Số 51 (2022)

Nghiên cứu

Thành lập bản đồ theo thời gian thực
Đặng Hùng Võ, Trịnh Anh Cơ, Nguyễn Phi Sơn
10.54491/jgac.2022.51.559
PDF | Download: 18 | View: 24 | Pages: 1-9
Ứng dụng các thuật toán căn bậc hai vào tính toán bình sai truy hồi lưới trắc địa
Nguyễn Ngọc Lâu, Nguyễn Thị Thanh Hương
10.54491/jgac.2022.51.560
PDF | Download: 7 | View: 14 | Pages: 10-20