Xây dựng hệ thống định vị, dẫn đường và giám sát trực tuyến
PDF | Download: 15

Từ khóa

Định vị
dẫn đường
giám sát
MNaviClient
MNaviServer
QLGS Positioning
navigation
monitoring
MNaviClient
MNaviServer
QLGS

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Bùi, Y. T., Vũ, V. Đồng, & Nguyễn, V. Đông. (2022). Xây dựng hệ thống định vị, dẫn đường và giám sát trực tuyến. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (51), 21–29. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.51.561

Tóm tắt

Ngày nay, định vị, dẫn đường và giám sát vị trí đã trở thành một nhu cầu phổ biến và là một trong những đòi hỏi bắt buộc đối với nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố,… Có nhiều giải pháp về vấn đề này đã được nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, việc sử dụng các giải pháp này có hạn chế về khả năng sử các nguồn dữ liệu sẵn có, hạn chế về khả năng bảo mật dữ liệu và tính sẵn sàng hệ thống do các phần mềm trực tuyến phụ thuộc vào nhà cung cấp, các phần mềm ngoại tuyến đòi hỏi cập nhật tính năng và dữ liệu từ nhà sản xuất. Nội dung bài báo trình bày hệ thống định vị, dẫn đường và giám sát trực tuyến được thiết kế, xây dựng để giải quyết một số bài toán mang tính chất đặc thù và có khả năng tự chủ trong sử dụng, bảo mật dữ liệu, tùy biến các chức năng, nhóm chức năng theo nhu cầu. Trong đó, có mô tả cấu trúc của dữ liệu bản đồ điện tử, tính năng của 03 phần mềm cấu thành hệ thống: Phần mềm Quản lý giám sát QLGS 1.0, phần mềm định vị, dẫn đường và giám sát phiên bản cơ động MNaviClient 1.0, phần mềm định vị, dẫn đường và giám sát phiên bản máy chủ MNaviServer 1.0.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.51.561
PDF | Download: 15

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.