Ứng dụng ARCGIS API xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
PDF | Download: 79

Từ khóa

kiểm kê đất đai
thống kê đất đai
cơ sở dữ liệu
ArcGIS land inventory
land statistics
database
ArcGIS

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, X. M., Nguyễn, T. C., Phạm, T. K. T., Nguyễn, T. D., & Đặng, T. H. N. (2022). Ứng dụng ARCGIS API xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (51), 56–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.51.565

Tóm tắt

Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai là cơ sở để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu, là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của ngành Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn hiện nay. Bài báo này giới thiệu một phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai bằng việc ứng dụng ArcGIS API, các thử nghiệm được thực hiện tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Kết quả cho thấy ứng dụng ArcGIS API không chỉ trợ giúp hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai mà còn cho phép xây dựng và nhúng các bản đồ tương tác trong trang web, có thể xây dựng các công cụ và tính năng để tạo ra các bản đồ web tùy chỉnh theo yêu cầu.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.51.565
PDF | Download: 79

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.