Ứng dụng thuật toán LIGHTGBM trong phân loại lớp phủ huyện Đảo Lý Sơn, Việt Nam.
PDF | Download: 216

Từ khóa

LightGBM
Phân loại lớp phủ
Đảo Lý Sơn LightGBM
Land cover classification
Ly Son island

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vương, T. C., & Phạm, H. H. (2023). Ứng dụng thuật toán LIGHTGBM trong phân loại lớp phủ huyện Đảo Lý Sơn, Việt Nam . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (56), 51–57. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.685

Tóm tắt

Hệ thống đảo của Việt Nam có phần quan trọng trong việc xây dựng những tiền đồn vững chắc để bảo vệ an ninh chính trị, độc lập chủ quyền của quốc gia trên biển và là thế bàn đạp phát triển kinh tế biển. Tại khu vực miền trung, huyện Đảo Lý Sơn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Nghiên cứu này đề ứng dụng mô hình phân loại LightGBM sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh SPOT trong phân loại lớp phủ sử dụng đất. Kết quả cho thấy mặc dù với số lượng mẫu nhỏ, độ chính xác của mô hình (OA = 0,9). Mô hình huấn luyện được sử dụng cho phân loại lớp phủ sử dụng đất tại khu vực nghiên cứu, làm cơ sở cho đánh giá tổng hợp tài nguyên thiên nhiên tại huyện đảo Lý Sơn.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.685
PDF | Download: 216

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.