Ứng dụng GIS và viễn thám phục vụ hoạt động giám sát, quản lý chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước
PDF | Download: 66

Từ khóa

GIS
Viễn thám
WebGIS
Trang trại chăn nuôi
Bình Phước GIS
Remote Sensing
Livestock farm
Binh Phuoc

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, T. N., Lê, T. K. N., & Nguyễn, L. S. (2023). Ứng dụng GIS và viễn thám phục vụ hoạt động giám sát, quản lý chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (58), 26–33. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.58.706

Tóm tắt

Nghiên cứu cho thấy khả năng ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám trong giám sát biến động diện tích, chất lượng nước mặt và phục vụ quản lý trang trại chăn nuôi tại tỉnh Bình Phước. Nền tảng Google Earth Engine (GEE) xử lý, tính toán từ số lượng lớn dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-2 từ năm 2017 đến năm 2022 để tính chỉ số NDWI và thông số chất lượng nước Chl-a, TSI và SD. Kết quả chất lượng nước mặt đang có xu hướng giảm dần, nồng độ Chl-a đang ở mức khá cao hơn 70 µg/L, chiếm diện tích đến 11424.9 ha vào năm 2019. TSI đạt mức cao nhất 80 mg/m3 vào năm 2020 và chỉ số SD dao động từ 1 m cho đến 6 m. Dựa trên công nghệ GIS nghiên cứu đã thành lập các bản đồ phân bố trang trại chăn nuôi heo và trang trại gia súc, gia cầm so với tuyến đường chính và sông hồ; Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý trang trại chăn nuôi, giám sát tình hình dịch bệnh trên nền tảng WebGIS giúp nâng cao sự hiệu quả, kịp thời trong công tác quản lý trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.58.706
PDF | Download: 66

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.