Xác định độ sâu đáy biển từ dị thường trọng lực.
PDF | Download: 21

Từ khóa

Dị thường trọng lực
Độ sâu đáy biển
Biển Đông Gravity anomaly
Seafloor depth
East Sea

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đinh, X. M., & Nguyễn , V. S. (2024). Xác định độ sâu đáy biển từ dị thường trọng lực. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (59), 11–18. https://doi.org/10.54491/jgac.2024.59.714

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này là xác định được độ sâu địa hình đáy biển từ dị thường trọng lực có nguồn gốc từ đo cao vệ tinh. Mối liên hệ giữa độ sâu đáy biển và dị thường trọng lực đã được nghiên cứu; Tương phản mật độ vật chất phù hợp được xác định bằng phương pháp lặp; Dị thường trọng lực bước sóng dài được nội suy bằng phương pháp Collocation. Trong phần thực nghiệm, mô hình DTU21GRAV được đánh giá độ chính xác bằng cách so sánh với trọng lực đo trực tiếp, đạt ±4,509 mGal; chín phương án với tương phản mật độ khác nhau đã được tính lặp. Sau khi làm khớp với dị thường trọng lực đo trực tiếp, dị thường trọng lực từ mô hình DTU21GRAV đã được sử dụng để tính ra độ sâu đáy biển trên khu vực nghiên cứu. Kết quả thực nghiệm cho thấy: tương phản mật độ phù hợp nhất trên khu vực nghiên cứu là 1,29 g/cm3. Độ chính xác của độ sâu trọng lực trên khu vực nghiên cứu đạt ±70,833 m. Độ chính xác này cao hơn của mô hình độ sâu toàn cầu DTU18BAT(±181,864 m) và GEBCO2022 (±143,232 m).

https://doi.org/10.54491/jgac.2024.59.714
PDF | Download: 21

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.