Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và mô hình thủy lực HEC-RAS mô phỏng 3D vùng ngập lụt. Nghiên cứu điển hình ở xã An Hòa, huyện An Lão tỉnh Bình Định
PDF | Download: 151

Từ khóa

GIS 3D
UAV
HEC-RAS
Ngập lụt
Lưu vực sông Lại Giang GIS 3D
UAV
HEC-RAS
Flooding
Lai Giang River Basin

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Ngô, A. T., Nguyễn, T. Đợi, Nguyễn, H. X., & Đỗ, T. N. (2022). Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và mô hình thủy lực HEC-RAS mô phỏng 3D vùng ngập lụt. Nghiên cứu điển hình ở xã An Hòa, huyện An Lão tỉnh Bình Định. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (50), 57–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.50.557

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu một số kết quả mô phỏng 3D vùng ngập lụt ở thôn Long Khánh, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định thuộc lưu vực sông Lại Giang dựa trên dữ liệu đầu vào của thiết bị bay không người lái (UAV), mô hình HEC-RAS và kỹ thuật GIS. Bộ thông số mô hình được hiệu chỉnh và kiểm định với số liệu lưu lượng và mực nước thực đo trong trận lũ lớn tháng 12 năm 2016. Kết quả mô phỏng 3D vùng ngập lụt cho thấy khu vực ngập, mức ngập cũng như tốc độ truyền lũ rất chi tiết, trực quan và chính xác. Đồng thời, bài báo đưa ra một số khuyến nghị việc sử dụng các mức độ chi tiết và phạm vi khu vực mô phỏng 3D vùng ngập lụt ở địa bàn nghiên cứu.

https://doi.org/10.54491/jgac.2021.50.557
PDF | Download: 151

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.