Thông tin cho Tác giả

Thông tin cho Tác giả

Nếu Quý vị quan tâm đến việc gửi bài đến tạp chí chúng tôi vui lòng truy cập trang Giới thiệu về Tạp chí để biết chính sách của tạp chí, cũng như Hướng dẫn gửi bài. Các tác giả cần phải đăng ký với tạp chí trước khi gửi hoặc, nếu đã đăng ký có thể chỉ cần đăng nhập và bắt đầu quy trình năm bước.