Gửi bài

Gửi bài

Quý vị cần Đăng kýĐến trang Đăng nhập để gửi bài viết trực tuyến và kiểm tra trạng thái biên tập những bài viết mà quý vị đã gửi.

Những điều cần biết trước khi gửi bài

Trong quá trình gửi bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài nộp của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài nộp có thể bị trả lại cho tác giả nếu không theo những hướng dẫn dưới đây.
  • Bài gửi chưa từng được xuất hoặc chưa từng được gửi cho tạp chí khác (hoặc được giải thích trong Lời bình gửi BTV).
  • File bài gửi ở định dạng OpenOffice, Microsoft Word, RTF, hoặc WordPerfect.
  • Đường dẫn của tài liệu tham khảo đã được cung cấp, nếu có.
  • Tài liệu dùng khoảng cách dòng đơn; kích thước font 12 point; chữ in nghiêng thay cho gạch dưới (trừ trường hợp địa chỉ trên Internet); tất cả minh họa, biểu đồ và bảng được đặt ở các vị trí phù hợp trong bài thay vì đặt ở cuối bài viết.
  • Tài liệu đáp ứng các yêu cầu về phong cách và thư mục được nêu trong Hướng dẫn dành cho Tác giả.

Thông tin cá nhân

Tên và địa chỉ email được nhập vào các mẫu biểu trên tạp chí này chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được tuyên bố rõ ràng và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.