Thành lập bản đồ hiện trạng nước mặt cung cấp trên mạng Internet
PDF | Download: 48

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. C., & Bùi, T. C. N. (2015). Thành lập bản đồ hiện trạng nước mặt cung cấp trên mạng Internet. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (23), 46–49. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.23.136

Tóm tắt

Bài báo đề xuất nội dung, phương pháp thể hiện, quy trình thành lập bản đồ hiện trạng chất lượng nước mặt trên mạng Internet bằng công nghệ mã nguồn mở Geoserver.
https://doi.org/10.54491/jgac.2015.23.136
PDF | Download: 48

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.