Số 20 (2014)

Đo đạc - Bản đồ và các ngành liên quan

U - city và mô hình tại Hàn Quốc
Trần Thị Hồng Hà, Phạm Minh Hải
10.54491/jgac.2014.20.110
PDF | Download: 41 | View: 31 | Pages: 58-64