Cơ sở lý thuyết nâng cấp hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 thích ứng với khung quy chiếu quốc tế ITRF
PDF | Download: 28

Từ khóa

VN-2000
ITRF
CORS
IGS
Tính chuyển tọa độ VN-2000
ITRF
CORS
IGS
Transform coordinates

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lều, H. N., Hoàng, N. H., & Nguyễn , C. S. (2024). Cơ sở lý thuyết nâng cấp hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 thích ứng với khung quy chiếu quốc tế ITRF. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (59), 19–26. https://doi.org/10.54491/jgac.2024.59.715

Tóm tắt

Việc xây dựng hệ quy chiếu hệ tọa độ phù hợp với đặc điểm tự nhiên của từng quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội và an ninh quốc phòng. Tháng 7 năm 2000, Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 (Hệ tọa độ VN-2000) chính thức được áp dụng và thay thế Hệ quy chiếu hệ tọa độ HN-72. Về giải pháp kỹ thuật, hệ toạ độ VN-2000 sử dụng elipsoid WGS-84 dựa trên nguyên tắc định vị elipsoid sát nhất với mặt geoid cục bộ ở Việt Nam. Sau 20 năm phát triển, hệ quy chiếu WGS-84 đã cập nhật qua nhiều phiên bản nhưng hệ toạ độ VN-2000 vẫn đang ở trạng thái “tĩnh”. Đồng thời việc xây dựng hệ quy chiếu hệ toạ độ mới hoặc cập nhật theo các phiên bản của hệ quy chiếu WGS-84 gặp nhiều khó khăn. Vì vậy bài báo sẽ đề xuất giải pháp nâng cấp hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 từ các trạm định vị vệ tinh CORS kết nối với mạng lưới toàn cầu IGS (International GNSS Service).

https://doi.org/10.54491/jgac.2024.59.715
PDF | Download: 28

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.