Khung và hệ quy chiếu trái đất
PDF | Download: 74

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Bùi, T. H. T. (2011). Khung và hệ quy chiếu trái đất. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (9), 43–47. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.9.464

Tóm tắt

Khung và hệ quy chiếu trái đất đã được ứng dụng trong thực tiễn giải quyết các vấn đề nghiên cứu khoa học có độ chính xác cao như địa động học, hệ quy chiếu quốc gia, quan trắc chuyển dịch mảng của vỏ trái đất,... Bài viết này giới thiệu khái quát về khung quy chiếu, hệ quy chiếu và các sản phẩm của khung quy chiếu trái đất quốc tế từ khi bắt đầu cho đến thời điểm hiện nay.
https://doi.org/10.54491/jgac.2011.9.464
PDF | Download: 74

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.