Nghiên cứu áp dụng phương pháp bình sai lặp để tìm kiếm các trị đo thô
PDF | Download: 4
PDF | Download: 0

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Bùi, T. H. T. (2009). Nghiên cứu áp dụng phương pháp bình sai lặp để tìm kiếm các trị đo thô. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (1), 37–41. https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.624

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu việc áp dụng lý thuyết bình sai bền vững để phát hiện ra sai số thô tổn tại trong trị đo và làm giảm ảnh hưởng của trị đo có chứa sai số thô này đến kết quả sau bình sai

https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.624
PDF | Download: 4
PDF | Download: 0

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.