Chuyển đổi hệ tọa độ bản đồ quy hoạch thành phố Đà Nẵng
PDF | Download: 31

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Dương, B. A., & Vũ, T. Q. (2022). Chuyển đổi hệ tọa độ bản đồ quy hoạch thành phố Đà Nẵng. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (51), 40–46. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.51.563

Tóm tắt

Sau khi Chính phủ ban hành Quyết định Số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2000 về Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia mới VN2000 và Tổng Cục Địa Chính ban hành Thông tư Số 973/2001/TT-TCĐC về sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia thì các bộ ngành, địa phương đã chuyển sang sử dụng hệ tọa độ mới trong các nhiệm vụ đo đạc bản đồ địa hình, bản đồ chuyên ngành. Tuy nhiên, ở TP. Đà Nẵng, cho đến năm 2021, toàn bộ bản đồ quy hoạch xây dựng của thành phố vẫn đang được lập và sử dụng trong hệ tọa độ cũ HN72 trong khi các lĩnh vực khác tại đây như địa chính, giao thông…đã chuyển sang sử dụng hệ tọa độ mới VN2000. Bài báo nêu các bất cập trong quản lý khi sử dụng bản đồ quy hoạch lại không đồng bộ với các tài liệu, bản đồ chuyên ngành khác, đồng thời đề xuất việc chuyển đổi bản đồ quy hoạch đã lập và triển khai áp dụng hệ tọa độ VN2000 trong đo đạc địa hình, lập và quản lý bản đồ quy hoạch trên phạm vi TP. Đà Nẵng.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.51.563
PDF | Download: 31

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.