Nghiên cứu ứng dụng Viễn thám và GIS theo dõi quá trình đô thị hóa thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
PDF | Download: 477

Từ khóa

Ảnh vệ tinh LandSat
Đô thị hóa
GIS LandSat Images
Urban
GIS

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. T., Trần, X. T., Nguyễn, N. H., & Lê, T. N. (2023). Nghiên cứu ứng dụng Viễn thám và GIS theo dõi quá trình đô thị hóa thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (56), 42–50. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.684

Tóm tắt

Bài báo trình bày nghiên cứu chiết tách các thông tin: Chỉ số thực vật chuẩn hóa - NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), Chỉ số đô thị - NDBI (Normlized Difference Built-up Index), Chỉ số khác biệt về bề mặt không đồng nhất - NHFD (Non-Homogenous Feature Difference) từ ảnh vệ tinh LandSat đa thời gian và GIS thành lập bản đồ phân bố không gian đô thị các thời điểm 2010, 2015 và 2020 thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy tư liệu viễn thám đa thời gian góp phần theo dõi và đánh giá quá trình mở rộng không gian đô thị khá chính xác, phù hợp với thực tế và quy hoạch phát triển vùng của thành phố Phủ Lý. Cụ thể là việc mở rông không gian đô thị trong các năm 2010 - 2015 và phát triển vùng lõi 2015 - 2020. Tốc độ đô thị hóa trong vòng 10 năm qua của thành phố cũng ở mức cao - khoảng 40%.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.684
PDF | Download: 477

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.