Nghiên cứu xây dựng quy trình giám sát biến động thoái hóa đất từ ảnh vệ tinh, GIS và phương pháp đánh giá đa tiêu chí.
PDF | Download: 51

Từ khóa

Biến động thoái hoá đất
GIS
MCE-AHP
Ảnh VNRedSat-1 Land degradation changes
GIS
MCE-AHP
VNRedSat-1 image

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, A. T. (2023). Nghiên cứu xây dựng quy trình giám sát biến động thoái hóa đất từ ảnh vệ tinh, GIS và phương pháp đánh giá đa tiêu chí. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (57), 31–38. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.695

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng qui trình giám sát biến động thoái hoá đất trên cơ sở ứng dụng ảnh vệ tinh, GIS và phương pháp đánh giá đa tiêu chí MCE-AHP-GDM (Multi-criteria Evaluation - Analytic Hierachy Process-Group Decision Making). Bản đồ hiện trạng thoái hoá đất của hai thời kỳ được thành lập từ: dữ liệu điều tra, dữ liệu phân tích mẫu, dữ liệu địa hình, khí tượng,... và dữ liệu chiết xuất từ ảnh Vệ tinh VNRedSat-1 (phục vụ thành lập bản đồ đất bị xói mòn do mưa).

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.695
PDF | Download: 51

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.