Điều tra cơ bản về đất đai cần tiếp cận dưới góc độ tài nguyên
PDF | Download: 73

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, P. S., Nguyễn, A. T., & Nguyễn, T. T. (2016). Điều tra cơ bản về đất đai cần tiếp cận dưới góc độ tài nguyên. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (30), 29–34. https://doi.org/10.54491/jgac.2016.30.198

Tóm tắt

Đất đai là tài sản quốc gia, là tư liệu sản xuất chủ yếu, là đối tượng lao động đồng thời cũng là sản phẩm lao động. Đất đai được xếp vào dạng tài nguyên hữu hạn, hiện hữu mà mỗi quốc gia luôn quan tâm, kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, số lượng. Từ trước đến nay hoạt động điều tra cơ bản về đất đai chủ yếu là thống kê, kiểm kê về số lượng mà chưa có điều kiện để điều tra, đánh giá về chất lượng và nhiều thuộc tính khác của đất đai một cách đồng bộ và thống nhất, chưa hình thành được tiêu chuẩn, tiêu chí về các thành phần của tài nguyên đất. Trong bài báo này sẽ đề cập đến sự cần thiết của việc xây dựng bộ tiêu chí về thuộc tính của đất (Soil), đất đai (Land) dưới cách tiếp cận là tài nguyên, cơ sở xác lập các thành phần của tài nguyên đất, nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan hơn về đất đai và tạo lập cơ sở lý luận phục vụ hoạt động điều tra cơ bản về đất đai trong thời gian tới.
https://doi.org/10.54491/jgac.2016.30.198
PDF | Download: 73

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.