Nghiên cứu xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ, sản phẩm đo đạc bản đồ trên môi trường mạng
PDF | Download: 45

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. T. (2015). Nghiên cứu xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ, sản phẩm đo đạc bản đồ trên môi trường mạng. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (24), 48–52. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.24.145

Tóm tắt

Bài báo mô tả kết quả nghiên cứu về hình thức cung cấp dữ liệu đang được thực hiện tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam. Nghiên cứu xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ, sản phẩm đo đạc bản đồ thông qua mạng internet, cho phép người sử dụng có thể tiếp cận dữ liệu một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn.
https://doi.org/10.54491/jgac.2015.24.145
PDF | Download: 45

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.